(0)
  UA
logo-desktoplogo-mobile
Твій кошик порожній
Але це ніколи не пізно виправити :)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Цей Договір Доручення, умови якого згідно з вимогами статті 634 Цивільного кодексу України встановлено однією із Сторін - ФОП ДІМОПУЛОС ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА ЄДРПОУ 1791222587 (надалі – Повірений), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Довіритель), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір Доручення, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Повіреного, укласти з будь-яким Довірителем вказаний Договір Доручення.

Повірений, діючи на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного Кодексу України, звертається з цим Договором та бере на себе зобов’язання укласти Договори з фізичними/юридичними особами, які приймуть (акцептують) даний Договір на умовах, викладених нижче:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1.  У цій Оферті наведені нижче терміни мають наступне значення:

1.1.1. Публічна оферта – пропозиція Повіреного (викладена на Сайті), адресована  необмеженому колу фізичних/юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір Доручення на визначених нижче умовах Договору

1.1.2. Договір Доручення, Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про вчинення  Повіреним  від імені та за рахунок Довірителя певних юридичних дій, пов’язаних з організацією та повним супроводом продажу Товару Довірителя умови якого встановлені Повіреним в цій Оферті, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Довірителя до запропонованого Договору в цілому.

1.1.3. Акцепт - повне, безумовне та беззаперечне прийняття Довірителем умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

1.1.4. Сайт - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://restyleme.com/ та/або застосунок (мобільний додаток) restyleme ( https://play.google.com/store/apps/details?id=restyle.mehttps://apps.apple.com/ua/app/restyleme/id1588396887 )

1.1.5. Умови Користування Сайтом – відкритий та загальнодоступний документ, який встановлює правила та умови використання Сайту особами іншими, ніж Повірений, є обов’язковим для Користувачів та який розміщено Повіреним за адресою  https://restyleme.com/terms-of-use 

1.1.6.  Адміністрація Сайту – Повірений та/або особи, уповноважені ним на управління Сайтом;

1.1.7.  Повірений – Фізична особа-підприємець Тімоті Кучеренко, ідентифікаційний код - 3702813014

1.1.8. Плата Повіреного – плата за виконання Повіреним своїх обов’язків за цим Договором, право на отримання якої встановлено ст. 1002 Цивільного кодексу України, а розмір та порядок виплати якої встановлений цим Договором.

1.1.9.  Користувач – будь яка особа, що користується послугами Сайту.

1.1.10. Покупець – Користувач послугами Сайту, що придбає Товар. Покупцем може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, фізична особа-підприємець, юридична особа, що погодилася з Умовами Користування Сайтом

1.1.11. Продавець (Довіритель) – Користувач послугами Сайту, який має намір продати Товар. Продавцем (Довірителем) може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, фізична особа-підприємець, юридична особа, що погодилася з Умовами Користування Сайтом та приєдналася до даного Договору Доручення. Особа, що не досягла 18-річного віку, має надати Адміністрації Сайту згоду батьків, або інших законних представників на вчинення відповідних правочинів.

1.1.12. Замовлення на продаж Товару – належним чином оформлений через Сайт запит Довірителя (Продавця) до Повіреного на організацію та повний супровід продажу Товару з дотриманням правил та положень Умов Користування Сайтом та одночасним акцептом цієї Оферти (приєднанням до Договору)

1.1.13. Замовлення на Товар — належним чином оформлений через Сайт запит Покупця на придбання Товару Продавця (Довірителя), обраного Користувачем на Сайті з дотриманням правил та положень Умов Користування Сайтом.

1.1.14. Персональні дані – це сукупність інформації про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою такої інформації.

1.1.15. Товар – будь-який об'єкт, який належить Продавцю(Довірителю) на праві власності, що пропонується для продажу за допомогою Сайту.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Договір укладається між Довірителем і Повіреним у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2.  Публікація (розміщення) тексту Договору на Сайті є офіційною пропозицією (Публічною Офертою) Повіреного, що адресована невизначеному колу осіб укласти Договір Доручення на умовах договору приєднання.

2.3.  У випадку прийняття умов даної Оферти, Довіритель погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4.  Ця Оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Договору розміщується за адресою: https://restyleme.com/public-agreement і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Довірителем акцепту умов Договору.

2.5. Акцепт цієї Оферти з боку Довірителя також означає його повну згоду з Умовами Користування Сайтом.

2.6. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті https://restyleme.com/ та діє до моменту її зміни чи відкликання Повіреним.

2.7.  Повірений має право Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення, що оприлюднюється за 5 днів до набрання ними чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на Сайті. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Довірителя.

2.8.  У разі незгоди Довірителя зі змінами та/або доповненнями, внесеними Повіреним до тексту Оферти, або незгоди з новими тарифами винагороди Повіреного, Довіритель повинен припинити користування Сайтом.

2.9.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. Довіритель також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б визнати такий договір нікчемним.

2.10. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1035 "Про обмеження постачань окремих товарів (робіт, послуг) тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або іншої території України на тимчасово окуповану територію", в період тимчасової окупації Договір не може бути укладено з особою з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території. Довіритель, який акцептує Оферту (приєднується до Договору) підтверджує той факт, що він(вона) не входить до переліку осіб, до яких існують обмеження їх діяльності на території України та/або про яких йде мова у цьому пункті.

2.11. Указом Президента України від 15.05.2017 р. №133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28.04.2017 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким тимчасово обмежено проведення певних операцій конкретного переліку осіб, внесених у Додаток 1 та Додаток 2 до зазначеного рішення. Довіритель, який акцептує Оферту (приєднується до Договору) підтверджує той факт, що він(вона) не входить до переліку осіб, до яких існують обмеження їх діяльності на території України та/або про яких йде мова у цьому пункті.

2.12. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.13. Місцем укладення Договору є місто Київ, Україна.

2.14. При приєднанні до даної Публічної оферти Довіритель надає згоду Повіреному на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних»

2.15. Довіритель прийнявши умови Оферти, зобов’язується виконувати умови Договору та його можливих додатків.

2.16. У разі, якщо Сторони не можуть досягнути згоди з питань тлумачення термінів, зазначених в цій Оферті, вони будуть керуватися тлумаченням термінів, які використовуються в Умовах Користування Сайтом, а також чинним законодавством України.

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1.  Предметом Оферти є вчинення Повіреним від імені та за рахунок Довірителя комплексу дій щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту, як це визначено в Статті 4 цього Договору. 

3.2.  Сторони в порядку та на умовах цієї Оферти можуть погодити надання Повіреним Довірителю окремих послуг, що пов’язані з виконанням Повіреним Договору Доручення, на платній основі.

3.3.  Акцептом (моментом повного та безумовного прийняття) умов Оферти є момент здійснення Довірителем реєстрації Замовлення на продаж Товару. Завершивши реєстрацію Замовлення на продаж Товару за допомогою відповідного розділу Сайту та надавши всю запитувану інформацію, Довіритель підтверджує, що він ознайомлений, розуміє та беззастережно приймає умови Оферти та Умови Користування Сайтом в повному обсязі, без будь-яких застережень чи винятків.

3.4.  Незгода Довірителя з умовами Оферти позбавляє його права вимагати від Повіреного виконання будь-яких дій щодо організації продажу Товару Довірителя.

 1. ОБСЯГ ДОРУЧЕННЯ ДОВІРИТЕЛЯ ПОВІРЕНОМУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО

4.1.  На підставі та на умовах цього Договору, з урахуванням положень Умов Користування Сайтом Повірений вчиняє наступні дії від імені та за рахунок Довірителя щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту (але не обмежуючись):

4.1.1.     проведення попередньої оцінки вартості Товару;

4.1.2.     проведення перевірки Товару на оригінальність;

4.1.3.     організація розміщення оголошення на Сайті в порядку та строки, встановленими Умовами Користування Сайтом. Вартість Товару на сайті вказана з урахуванням комісії. Додаткова комісія Сайту становить:

• За Товар вартістю до 5000 грн. 00 коп. - 40% від вартості Товару;

• За Товар вартістю від 5000 грн. 00 коп. до 15 000 грн. 00 коп. - 35% від вартості Товару;

• За Товар вартістю від 15 000 грн. 00 коп. до 30 000 грн. 00 коп. - 30% від вартості Товару;

• За Товар вартістю від 30 000 до 100 000 грн. 00 коп. - 25% від вартості Товару;

За Товар вартістю понад 100 000 грн. 00 коп. - 20% від вартості Товару;

4.1.4.     прийом та обробка Замовлень Товару від потенційних Покупців – Користувачів Сайту;

4.1.5.     ведення переговорів з потенційними Покупцями – Користувачами Сайту як це передбачено Умовами Користування Сайтом;

4.1.6.     підтвердження Замовлень Товару Покупцями – Користувачами Сайту;

4.1.7.     організація укладання договору купівлі-продажу Товару між Покупцем – Користувачем Сайту та Довірителем (Продавцем) за допомогою інструментарію Сайту та з дотриманням правил та положень Умов Користування Сайтом;

4.1.8.     організація прийому платежів від Покупців Товару та організація проведення розрахунків за проданий Товар на користь Довірителя, шляхом залучення від імені та за рахунок Довірителя відповідних ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін);

4.1.9.     організації доставки Товару конкретному Покупцеві – Користувачу Сайта, що розмістив Замовлення на Товар Довірителя та оплатив Товар Довірителя, шляхом залучення для надання відповідних послуг доставки кур’єрських та/або поштових служб, або власними силами Повіреного

4.2.  Для виконання доручення Довірителя, Повірений має право: 

4.2.1.     вести від імені та в інтересах Довірителя будь-які переговори щодо продажу Товару Довірителя (Продавця);

4.2.2.     розміщувати на Сайті інформацію щодо Товару Довірителя (Продавця) з вказанням запропонованих істотних умов продажу Товару Довірителя (Продавця) у майбутньому;

4.2.3.     укладати з третіми особами від імені та за рахунок Довірителя договори оцінки, верифікації, рекламування, купівлі-продажу, доставки (поштового відправлення) Товару Довірителя;

4.2.4.     погоджувати та укладати з відповідними третіми особами - ліцензованими суб’єктами прийому та переказу коштів, проведення платежів (банками, платіжними системами, еквайринговими організаціями та т.ін.) від імені та за рахунок Довірителя щодо відкриття, ведення та закриття рахунків, прийому та переказу коштів, проведення платежів за Товар Довірителя (Продавця), який було продано через Сайт;

4.2.5.     надавати відповідним третім особам - ліцензованим суб’єктам прийому та переказу коштів, проведення платежів (банкам, платіжним системам, еквайринговим організаціям та т.ін.) - розпорядження щодо зарахування коштів від Покупців, переказу коштів на рахунки Довірителя в інших установах та перерахування Плати Повіреного останньому.

4.3.  У разі, якщо для якісного виконання доручення щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту, існує необхідність надання Довірителю додаткових послуг, пов’язаних з виконанням доручення Повіреним, замовлення (узгодження) та порядок надання яких не описаний в цьому Договорі та/або в Умовах Користування Сайтом, Сторони окремо узгоджують строки, порядок та вартість надання відповідних послуг.

 1. ПЛАТА ПОВІРЕНОГО .

5.1.  Довіритель погоджується та приймає, що плата Повіреного за виконання доручення Довірителя щодо організації продажу Товару Довірителя обраховується в залежності від вартості, за яку Товар було продано Покупцю.

5.2.  Довіритель погоджується, що перерахування плати Повіреного здійснюється ліцензованими суб’єктами прийому та переказу коштів, проведення платежів (банками, платіжними системами, еквайринговими організаціями та т.ін.) за рахунок коштів, що надійшли від Покупця за придбаний останнім Товар Довірителя (Продавця) не раніше сплати таким Покупцем вартості Товару Продавця. 

 1. ОТРИМАННЯ ДОВІРИТЕЛЕМ РОЗРАХУНКУ ЗА ПРОДАНИЙ ТОВАР

6.1.  Після отримання повідомлення від залученого ліцензованого суб’єкту прийому та переказу коштів, проведення платежів (банку, платіжної системи, еквайрингової організації та т.ін.) інформації про отримання останнім коштів від Покупця Товару, Повірений запитує в Довірителя всю необхідну інформацію та документи, які необхідні для виплати останньому коштів за проданий Товар.

6.2.  Перерахування Довірителю коштів від продажу Товару Довірителя, з врахуванням належних до сплати комісій ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін.) та плати Повіреного, відбувається за правилами відповідних ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін.), однак не раніше, ніж 14 днів з моменту надходження коштів від Покупця і в будь-якому разі не раніше, ніж Довіритель надасть Повіреному всю необхідну інформацію та документи, які необхідні для підтвердження даних, зазначених Довірителем при розміщенні Замовлення на продаж Товару, та виплати останньому коштів за проданий Товар в тому числі документів, що підтверджують особу Довірителя (копія паспорту, ID карти, податкового номеру та т.ін).

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1.  Права та обов’язки Довірителя.

7.1.1. Довіритель має право:

7.1.2. отримувати від Повіреного інформацію про хід виконання доручення щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту в порядку, встановленому Умовами Користування Сайтом;

7.1.3. в порядку, строки та на умовах, встановлених відповідними ліцензованим суб’єктам прийому та переказу коштів, проведення платежів (банкам, платіжним системам, еквайринговим організаціям та т.ін.) та цим Договором отримувати належні йому кошти від продажу Товару Довірителя, з врахуванням належних до сплати комісій ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін.) та плати Повіреного;

7.1.4. Довіритель зобов’язаний:

7.1.5. надавати Повіреному правдиву та повну інформацію як про Товар Довірителя (Продавця) так і про себе в обсягах, запитуваних Повіреним відповідно до Умов Користування Сайтом;

7.1.6. розміщувати Замовлення на Продаж Товару тільки щодо тих товарів та речей, що належать Довірителю на праві власності і щодо яких у Довірителя відсутні будь-які обмеження щодо розпорядження шляхом їх відчуження;

7.1.7.  забезпечувати реалізацію права Повіреного на плату Повіреного шляхом надання усіх необхідних дозволів та/або погоджень та/або прав, необхідних для списання плати Повіреного з рахунків Довірителя, відкритих у ліцензованих суб’єктах прийому та переказу коштів, проведення платежів (банках, платіжних системах, еквайрингових організаціях та т.ін.).

7.2.  Права та обов’язки Повіреного

7.2.1. Повірений має право:

7.2.1.1. отримувати від Довірителя інформацію щодо самого Довірителя та Товару Довірителя,  доручення щодо організації продажу якого за допомогою Сайту виконується Повіреним, в порядку, встановленому Умовами Користування Сайтом;

7.2.1.2. в порядку, строки та на умовах, встановлених даним Договором та Умовами Користування Сайтом отримувати плату Повіреного за виконання доручення Довірителя щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту;

7.2.1.3. в односторонньому порядку розірвати даний договір та повернути Довірителю все належне з урахуванням правил та порядку, встановлених Умовами Користування Сайтом;

7.2.1.4. на свій розсуд залучати будь яких третіх осіб для виконання доручення Довірителя щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту, а також до надання Довірителю будь яких додаткових супутніх послуг, надання яких погоджено з Довірителем.

7.2.2. Повірений зобов’язаний:

7.2.2.1.  надавати Довірителю інформацію про хід виконання доручення щодо організації продажу Товару Довірителя за допомогою Сайту в порядку, встановленому Умовами Користування Сайтом

7.2.2.2. виконувати доручення Довірителя відповідно до положень цього Договору та Умов Користування Сайтом;

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Приєднуючись до цього Договору,  Довіритель підтверджує та надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, їх збір, зберігання, використання та розголошення відповідно до Політики Конфіденційності Сайту, Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

8.2. Обробка персональних даних здійснюється на підставі Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових документів.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Будь-які спори та розбіжності між Сторонами, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спори, розбіжності або вимоги не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання не врегульовані нею підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Повірений направляє системні повідомлення на електронну адресу та/або на мобільний телефон (за допомогою мессенджерів), які Довіритель вказав під розміщення Заявки на продаж Товарів.

10.2. Визнання судом будь-якого положення Оферти недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

10.3. Договір набуває чинності з моменту його укладення шляхом приєднання (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.

10.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором . Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід шопінгу та проаналізувати наш трафік. Натискаючи кнопку "Прийняти", ви погоджуєтесь на використання файлів cookie.