(0)
    UA
logo-desktoplogo-mobile
Твій кошик порожній
Але це ніколи не пізно виправити :)

Умови Користування Сайтом

Ці Умови Користування Сайтом (надалі – Умови) розроблені та впроваджені як обов’язкові правила та умови використання веб-сайту https://restyleme.com/  та/або застосунку (мобільного додатку) restyleme (IOS та Android)

третіми особами (Користувачами), що допомагає Користувачам за сприяння та участі Фізичної особи-підприємця Димопулус Людмили Іванівни, ідентифікаційний код - 1791222587 укладати між собою договори купівлі-продажу брендових речей та аксесуарів на умовах, описаних у цьому документі (Умовах), Договорі Доручення з урахуванням Політики Конфіденційності

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цих Умовах наведені нижче терміни мають наступне значення:

1.1.1. Повірений – Фізична особа-підприємець Димопулус Людмила Іванівна, ідентифікаційний код - 1791222587

1.1.2. Публічна оферта, Оферта – пропозиція Повіреного (викладена в мережі Інтернет за адресою https://restyleme.com/public-agreement), адресована  необмеженому колу фізичних/юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір Доручення

 1.1.3.Договір Доручення, Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про вчинення  Повіреним  від імені та за рахунок Продавця певних юридичних дій, пов’язаних з організацією та повним супроводом продажу Товару Продавця, умови якого встановлені в окремому документі, який викладено в мережі Інтернет за адресою https://restyleme.com/public-agreement, і який може бути укладено лише шляхом приєднання Довірителя до запропонованого Договору в цілому.

 1.1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Довірителем умов Договору без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

 1.1.5. Cайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://restyleme.com/ та/або застосунок (мобільний додаток) restyleme (IOS та Android).

 1.1.6. Адміністрація Сайту – Повірений та/або особи, уповноважені ним на управління Сайтом;

1.1.7. Плата Повіреного – плата за виконання Повіреним своїх обов’язків за Договором, право на отримання якої встановлено ст. 1002 Цивільного кодексу України, а розмір та порядок виплати якої встановлений Договором та/або цими Умовами..

 1.1.8. Користувач – будь-яка особа, що відвідує Сайт, користується можливостями Сайту, розміщує відповідні Замовлення та будь яким інших чином взаємодіє з Сайтом.

 1.1.9. Покупець – Користувач, що придбає Товар. Покупцем може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, фізична особа-підприємець, юридична особа, що погодилася з цими Умовами. Особа, що не досягла 18-річного віку, має надати Адміністрації Сайту згоду батьків, або інших законних представників на вчинення відповідних правочинів.

 1.1.10. Продавець (Довіритель) – Користувач, який має намір продати Товар. Продавцем (Довірителем) може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, фізична особа-підприємець, юридична особа, що погодилася з цими Умовами та акцептувала Оферту (приєдналася до Договору). Особа, що не досягла 18-річного віку, має надати Адміністрації Сайту згоду батьків, або інших законних представників на вчинення відповідних правочинів.

 1.1.11. Замовлення на продаж Товару – належним чином оформлений через Сайт запит Продавця (Довірителя) до Повіреного на організацію та повний супровід продажу Товару, що відбувається відповідно до цих Умов, а також з дотриманням розміщених на Сайті інструкцій та вважається завершеним в разі успішного проходження всіх етапів з обов’язковим одночасним акцептом Оферти (приєднанням до Договору)

 1.1.12. Замовлення на Товар Довірителя — належним чином оформлений через Сайт запит Покупця на придбання Товару Продавця, обраного Користувачем на Сайті, що відбувається відповідно до цих Умов, а також з дотриманням розміщених на Сайті інструкцій та вважається завершеним в разі успішного проходження всіх етапів.

 1.1.13. Персональні дані – це сукупність інформації про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована за допомогою такої інформації.

 1.1.14. Товар – будь-який об'єкт, який належить Продавцю(Довірителю) за правом власності, що пропонується для продажу за допомогою Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

2.1. Користувач повинен ознайомитися з цими Умовами та підтвердити свою згоду з їхніми положеннями в цілому при оформленні через Сайт будь-якого Замовлення (як на продаж Товару так і на Товар).

2.2. При оформленні Замовлення на продаж Товару відповідний Користувач повинен додатково, окрім підтвердження своєї згоди з цими Умовами, акцептувати Оферту (приєднатися до Договору)

2.3. Користування Сайтом означає, що Користувач повністю згоден із: цими Умовами; будь-якими змінами чи доповненнями (додатками) до Умов, викладеними на Сайті; Політикою конфіденційності; а у разі розміщення Замовлення на Продаж Товару - з Офертою та Договором.  Якщо Користувач не згоден із наведеним вище, він має право відмовитися від користування Сайтом.

2.4. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом (в тому числі, але не виключно, реєстрація, фактичне користування, розміщення (оформлення) будь якого Замовлення та т.ін.) означає безумовну згоду Користувача з тим, що він використовує Сайт на власний ризик і «як є».

2.5. Користувач підтверджує, що при взаємодії з Сайтом він дотримується наступних вимог:

- вся інформація, яку подає/передає/зазначає Користувач на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;

- Користувачу 18 і більше років, або він надав Адміністрації Сайту згоду батьків, або інших законних представників на вчинення відповідних правочинів;

- Користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю, або він надав Адміністрації Сайту згоду батьків, або інших законних представників на вчинення відповідних правочинів;

- буде своєчасно оновлювати свої контактні дані, слідкуватиме за їх точністю та актуальністю;

- зберігатиме в таємниці дані для авторизації на Сайті;

- погоджується отримувати комерційну та маркетингову інформацію про Сайт;

- погоджується, що всі отримані від Повіреного та/або Адміністрації Сайту листи в електронній формі (на електронну пошту) або повідомлення на його мобільний телефон через месенджери (спеціальні мобільні застосунки)   прирівнюються до повідомлень та/або документів у письмовій формі і мають юридичну силу у взаємовідносинах між Користувачем та Повіреним;

- дає згоду на обробку своїх персональних даних.

2.6. Будь яка комунікація Користувачів між собою за допомогою Сайту не передбачена. 

2.7. Повірений має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати ці Умови. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Умов на Сайті, якщо інше не зазначено в таких змінах.

2.8. Сайт може включати гіперлінки та посилання на сайти третіх осіб в мережі Інтернет, які не контролюються Повіреним та/або Адміністрацією Сайту  і надаються Користувачам виключно в інформаційних цілях.

2.9. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1035 "Про обмеження постачань окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або іншої території України на тимчасово окуповану територію", в період тимчасової окупації Договір не може бути укладено з суб'єктом господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території. Користувач, який приймає ці Умови підтверджує той факт, що він(вона) не входить до переліку осіб, до яких існують обмеження їх діяльності на території України та/або про яких йде мова у цьому пункті Умов.

2.10. Указом Президента України від 15.05.2017 р. №133/2017 введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28.04.2017 р. "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким тимчасово обмежено проведення певних операцій для конкретного переліку осіб, внесених у Додаток 1 та Додаток 2 до зазначеного рішення. Користувач, який приймає ці Умови підтверджує той факт, що він (вона) вона не входить до переліку осіб, до яких існують обмеження їх діяльності на території України та/або про яких йде мова у цьому пункті Умов.


3. ОФОРМЛЕННЯ (РОЗМІЩЕННЯ) ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОДАЖ ТОВАРУ НА САЙТІ.

3.1. Користувач для здійснення продажу товару на сайті проходить процедуру реєстрації (розміщення) Замовлення на Продаж Товару. 

3.2. В процесі реєстрації Замовлення на Продаж Товару, Користувач заповнює на Сайті реєстраційну форму із зазначенням електронної адреси, номеру телефона, надає вичерпну інформацію про Товар, а також заповнює інші дані/надає інші відомості та/або документи, передбачені реєстраційною формою.

3.3. Процедура реєстрації Замовлення на Продаж Товару на Сайті передбачає автоматичне приєднання до цих Умов та Договору (акцепт Оферти).

3.4. Процедура реєстрації Замовлення на Продаж Товару вважається завершеною в разі успішного проходження всіх етапів та появи повідомлення про успішне завершення.

3.5. Після успішного завершення реєстрації (розміщення) Замовлення на Продаж Товару, Користувач вважається Продавцем (Довірителем) в розумінні цих Умов та умов Договору.

3.6. Продавець, здійснивши процедуру реєстрації Замовлення на Продаж Товару, пропонує розмістити на Сайті інформацію про свій Товар шляхом приєднання до Договору доручення, передбаченого Офертою.

3.7. Після отримання від Продавця за допомогою Сайту зареєстрованого (розміщеного) Замовлення на Продаж Товару, Адміністрація Сайту зв’язується з Продавцем для підтвердження реальності Замовлення на Продаж Товару, стану Товару, обговорює попередньо бажану Продавцем ціну продажу Товару.

3.8. Повірений залишає за собою право відмовити Продавцю в розмішені його Товару на сайті.

3.9. Розміщення на Сайті інформації про Продаж Товару, Замовлення на продаж якого надійшло від Продавця, здійснюється Повіреним (та/або Адміністрацією Сайту) після проведення перевірки оригінальності та погодження між Продавцем та Повіреним (та/або Адміністрацією Сайту) ціни продажу Товару.

3.10. Ціна товарів, які не реалізовані протягом 45 календарних днів з моменту розміщення Повіреним або Адміністрацією Сайту інформації про Товар на Сайті, може бути змінена за домовленістю з Продавцем. Продавець має право погодитись або відмовитись від запропонованої Повіреним ціни Товару протягом трьох робочих днів з моменту відправлення зазначеного повідомлення.  

3.11. Якщо Повіреному та/або Адміністрації Сайту з одного боку та Продавцю з іншого боку не вдалося узгодити зниження  ціни продажу товару як це описано вище, Повірений має право надіслати такий товар Продавцю з післяплатою з боку Продавця в гривні у розмірі, що є еквівалентом 50 (п'ятдесят) доларів США за офіційним обмінним курсом НБУ на дату завершення проведення перевірки оригінальності Товару, в якості компенсації Повіреному за проведення перевірки оригінальності Товару, та не несе відповідальності за його збереження з моменту відправлення Товару. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРУ ТА ОЦІНКИ МОЖЛИВОЇ ВАРТОСТІ.

4.1. Для проведення перевірки оригінальності та оцінки можливої вартості Товару після позитивного завершення комунікації між Адміністрацією Сайту та Продавцем щодо реальності Замовлення на Продаж Товару, стану Товару, обговорення попередньо бажаної Продавцем ціни продажу Товару, Адміністрація Сайту  повідомляє  Продавцю адресу, на яку Продавцю необхідно доставити товар (особисто або поштою/кур’єром).

4.2. Продавець повинен за власний кошт організувати передачу Адміністрації Сайту Товару (особисто або поштою/кур’єром) не пізніше 3 робочих днів з моменту позитивного завершення комунікації між Адміністрацією Сайту та Продавцем щодо реальності Замовлення на Продаж Товару, стану Товару, обговорення попередньо бажаної Продавцем ціни продажу Товару.

4.3. Після отримання від Продавця Товару, Повірений проводить перевірку оригінальності Товару. Строк проведення перевірки оригінальності Товару Повіреним не може перевищувати 14 (чотирнадцять) робочих днів з дати отримання Товару Повіреним.

4.4. У разі успішного завершення перевірки оригінальності Товару Адміністрація Сайту проводить оцінку можливої вартості Товару та узгоджує таку вартість з Продавцем. У разі отримання згоди Продавця на запропоновану Адміністрацією Сайту вартість Товару, Повірений та/або Адміністрація Сайту розміщує інформацію (пропозицію) про продаж Товару Продавця на Сайті за ціною, що дорівнює вартості Товару, узгодженій Сторонами згідно цього пункту.

Під фразою «оцінка можливої вартості Товару» розуміється суб’єктивна думка Адміністрації Сайту та/або залучених третіх осіб щодо можливої вартості Товару, за яку його можливо продати, і вказана фраза не має ніякого відношення до професійної оціночної діяльності, що регулюється Законом України «Про оцінку та оціночну діяльність».

4.5. У разі, якщо перевірка оригінальності Товару встановить, що товар не є оригінальним та автентичним, або якщо Сторонам не вдасться досягти згоди щодо вартості оригінального Товару протягом 5 робочих днів з моменту завершення перевірки оригінальності Товару - Повірений має право надіслати такий товар Продавцю з післяплатою з боку Продавця в гривні у розмірі, що є еквівалентом 50 (п'ятдесят) доларів США за офіційним обмінним курсом НБУ на дату завершення проведення перевірки оригінальності Товару, в якості компенсації за проведення такої перевірки оригінальності Товару, та не несе відповідальності за його збереження з моменту відправлення Товару. Доставка товару здійснюється за рахунок Продавця.

4.6. У випадку, якщо Товар належить до брендів, перевірка оригінальності яких можлива лише за допомогою платних сервісів, за попереднім погодженням Сторін Продавець компенсує Повіреному такі майбутні витрати шляхом авансування на рахунок Повіреного відповідної узгодженої Сторонами суми коштів.


5. ОФОРМЛЕННЯ (РОЗМІЩЕННЯ) ТА ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЯ НА ТОВАР НА САЙТІ.

5.1. Реєстрація Користувача в якості Покупця відбувається шляхом надання інформації про Користувача, надання якої вимагають спеціальні форми, які надаються для заповнення онлайн з дотриманням розміщених на Сайті інструкцій, та вважається завершеною в разі успішного проходження всіх етапів такої реєстрації.

5.2. Покупець зобов’язаний надавати правдиву, достовірну та повну інформацію при заповненні даних для реєстрації на Сайті та слідкувати за її актуальністю. Покупець підтверджує та гарантує, що надані ним в процесі реєстрації на Сайті дані є достовірними та правдивими.

5.3. Якщо Адміністрація Сайту виявить, що інформація надана Покупцем є неправдивою, то його реєстрація на Сайті може бути скасована або доступ до Облікового запису Покупця може бути призупинений до моменту виправлення такої недостовірної інформації. Про виявлення неправдивої інформації Адміністрація Сайту сповіщає Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення.

5.4. Відповідальність за збереження конфіденційності власного Облікового запису, а також за всі дії, здійснені з Обліковим записом, несе безпосередньо сам Покупець.

5.5. Покупець не має права передавати, продавати чи іншим способом відчужувати свої дані, чи іншим способом передавати доступ до Сайту третім особам за своїм Обліковим записом. Відповідальність за дії третьої особи, якій були передані дані або доступ до Облікового запису Покупця, несе сам Покупець.

5.6. Якщо у Покупця є підстави вважати, що його дані, які використовуються для входу на його Обліковий запис на Сайті, були розкриті або можуть бути використані третіми особами, він повинен негайно повідомити про це Повіреного на електронну пошту [email protected] та змінити дані авторизації для входу на Сайт. Повірений не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Покупця.

5.7. У разі згоди придбати Товар на запропонованих на Сайті умовах, Користувач натискає на кнопку «Купити» і Товар автоматично додається у «Кошик». Додання товару у «Кошик» не резервує Товар за конкретним Користувачем та не знімає інформацію про пропонування Товару до продажу на Сайті. 

5.8. Після завершення вибору Товару(Товарів) Користувач переходить до розділу «Кошик», де він має можливість остаточно визначитися з Товаром(Товарами), який Користувач має намір купити. Для початку оформлення (розміщення) Замовлення на Товар (Товари), що знаходяться у «Кошику», Користувач натискає кнопку «Оформити Замовлення». Оформлення (розміщення) Замовлення на Товар (Товари) можливо лише після попередньої реєстрації Користувача як Покупця (як це описано вище). При цьому, така реєстрація може бути здійснена Користувачем як в момент першого оформлення Замовлення на Товар, так і шляхом реєстрації Користувача в якості Покупця заздалегідь.

5.9. Після завершення оформлення Замовлення на Товар(Товари) Покупець переходить до оплати обраного Товару (Товарів) шляхом натискання кнопки «Оплатити».

5.10. Повірений не отримує і не зберігає дані банківських карток Покупців. Для здійснення оплати Покупець перенаправляється на вебсайт відповідних ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін). З'єднання з вебсайтами відповідних ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін) і передача інформації проводиться в захищеному режимі з використанням протоколу шифрування SSL.

5.11. Оплата товару здійснюється виключно у національній валюті (гривні).

5.12. Для здійснення розрахунку приймаються банківські картки платіжних систем Visa, Mastercard, Простір, а також Apple Pay та G-pay. 

5.13. Шляхом оплати Товару Покупець підтверджує свій намір укласти з Продавцем (Довірителем), від імені та за рахунок якого діє Повірений, договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у відповідному інформаційному повідомленні, розміщеному на Сайті, на умовах «як є». Вказаний Договір вважається укладеним з моменту здійснення Покупцем оплати за Товар.

5.14. Відправлення Товару по території України здійснюється компанією «Нова Пошта» або кур’єром (тільки по м. Києву). Повірений передає Товар, який оплачений Покупцем, на доставку не пізніше 2 робочих днів з моменту підтвердження надходження оплати за конкретний Товар, але в будь-якому разі не раніше отримання від Покупця всієї необхідної для організації доставки Товару інформації та документів. Строк доставлення товару по території України становитиме від 2 днів. Послуги доставки оплачуються Покупцем при отриманні Товару. Вартість доставки Товарів визначається відповідно до тарифів компанії «Нова пошта». Вартість послуг доставки, що здійснюється кур’єром по м. Києву, складає 100 гривень. Повірений не несе відповідальності за строки доставки Товарів «Новою Поштою».

5.15. У випадку неотримання Товару Покупцем до граничної дати зберігання, Товар буде автоматично повернений Повіреному. 

5.16. При доставленні Товар вручається Покупцю:

кур’єром тільки у межах м. Києва;

у відділенні «Нова пошта»;

адресною доставкою «Нова пошта».

5.17. Час очікування кур’єра після доставки Товару на адресу, зазначену Покупцем в обліковому записі, становить 15 хвилин. У випадку, якщо протягом зазначеного часу Покупець не отримує Товар, Кур’єр залишає адресу, зазначену Покупцем під час оформлення Замовлення на Товар. Наступна доставка не врученого Товару здійснюється кур’єром після оплати вартості доставки Товару, під час якої Товар не був вручений Покупцю.

5.18. Кур’єр передає Товар/Товари Покупцю при умові: повідомлення дати здійснення Замовлення; пред’явлення документів, що засвідчують особу Покупця або Одержувача; підписання Покупцем/Одержувачем Акту прийому-передачі та надання його підписаного оригіналу Кур’єру.

5.19. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження Товару переходить Покупцю з моменту передачі Товару йому, Одержувачу, якого вказав Покупець, або при передачі Товару на доставку «Новій Пошті».

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Товар, що придбаний за допомогою сайту https://restyleme.com/, згідно вимог ч. 2. ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” обов’язковому поверненню не підлягає, а може бути повернутий Покупцем виключно за згодою Повіреного, як представника Продавця.


7. ОПЛАТА ВАРТОСТІ ТОВАРУ ПРОДАВЦЮ. ПЛАТА ПОВІРЕНОГО.

7.1. Повірений для повного та всебічного виконання доручення Продавця (Довірителя), як це передбачено Договором, організовує забезпечення прийому платежів від Покупців Товару та організацію проведення розрахунків за проданий Товар на користь Продавця (Довірителя), шляхом залучення від імені та за рахунок Продавця (Довірителя) відповідних ліцензованих суб’єктів прийому та переказу коштів, проведення платежів (банків, платіжних систем, еквайрингових організацій та т.ін).

7.2. Повірений в рамках цих Умов та Договору погоджує та укладає з відповідними третіми особами - ліцензованими суб’єктами прийому та переказу коштів, проведення платежів (банками, платіжними системами, еквайринговими організаціями та т.ін.) від імені та за рахунок Продавця (Довірителя) щодо відкриття, ведення та закриття рахунків, прийому та переказу коштів, проведення платежів за Товар Продавця (Довірителя), який було продано через Сайт, а також надає відповідним третім особам - ліцензованим суб’єктам прийому та переказу коштів, проведення платежів (банкам, платіжним системам, еквайринговим організаціям та т.ін.) - розпорядження щодо зарахування коштів від Покупців, переказу коштів на рахунки Продавця (Довірителя) та перерахування Плати Повіреного останньому.

7.3. Умови та строки отримання Продавцем (Довірителем) розрахунку за проданий через Сайт Товар, а також розмір плати Повіреного та порядок її сплати встановлюється Договором.

8. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

8.1. Повірений здійснює збір інформації про Користувачів шляхом використання програмних засобів Сайту.

8.2. Інформація технічного характеру використовується Повіреним в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого обладнання, а також для обробки загальної статистичної інформації.

8.3. Користувач здійснює доступ до Сайту протягом часових проміжків – сесій. Доступ до частини Сайту здійснюється виключно після входу Користувача у свій Обліковий запис.

8.4. Повірений зберігає дані останньої сесії Користувача на Сайті з метою забезпечення високої якості функціонування Сайту.

8.5. Повірений не збирає дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя Користувачів.

8.6. Повірений може проводити опитування з питань демографічних даних Користувачів (наприклад, щодо освіти, віку, доходу та т.ін.). Дані опитувань обробляються в знеособленому вигляді. Користувачі можуть не брати участь в опитуваннях. Повірений використовує демографічні дані з метою підготовки статистичних звітів та покращення якості функціонування Сайту.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

9.1. Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує та надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, їх збір, зберігання, використання та розголошення відповідно до Політики Конфіденційності Сайту, Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

9.2. Обробка персональних даних здійснюється на підставі Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових документів.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Будь-які спори та розбіжності між Користувачем з одного доку та Повіреним та/або Адміністрацією Сайту з іншого боку, що можуть виникнути відносно даних Умов, вирішуються шляхом переговорів. Якщо спори, розбіжності або вимоги не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані ними, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Структурні об'єкти Сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, бази даних, музика, звуки, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав інтелектуальної власності Повіреного та/або інших правовласників.

11.2. Повірений може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує положення цих Умов та/або Договору.

11.3. У випадку порушення Користувачем умов цих Умов, Повірений матиме право видалити або відключити його Обліковий запис, а також видалити всі розміщені оголошення, сповістивши Користувача про таке відключення.

11.4. Повірений має право передати свої права на використання Сайту третій особі, що буде по відношенню до цих Умов, Оферти та Договору вважатися правонаступником Повіреного. 

11.5. Повірений вправі направляти запити Користувачу з метою підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації та/або при розміщенні Замовлень, в тому числі з метою отримання документів, що підтверджують особу. Ненадання таких даних може бути прирівняне до надання неправдивої інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають інформації, яка зазначена ним при реєстрації та/або розміщенні Замовлень, а також в разі якщо такі дані, вказані при реєстрації та/або при розміщенні Замовлень, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Повірений має право відмовити Користувачеві в доступі до Сайту.

11.6. Повірений здійснює популяризацію оголошень про продаж Товару, виводить Сайт на перші позиції в пошукових системах, підвищує рейтинг Сайту.

11.7. Користувач має право в будь-який час видалити свою реєстрацію (свій Обліковий запис) в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Повіреного.

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід шопінгу та проаналізувати наш трафік. Натискаючи кнопку "Прийняти", ви погоджуєтесь на використання файлів cookie.